PEA จับมือ 6 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง”

Inbox @ Inno

                วันนี้ (15 มิถุนายน 2565)  นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) หรือ PEA  และนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” พร้อมกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 6 หน่วยงาน ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ (ซ้าย) ศุภชัย เอกอุ่น (ขวา)

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของ PEA สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสำนึกการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) โดยการส่งเสริม ผลักดันให้พนักงานขับขี่รถบรรทุก รถโดยสารมีความรู้และทักษะในการขับขี่รถบรรทุก รถโดยสาร เพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรและการนำระบบ IoT มาใช้ในองค์กร รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทาง และผลสำเร็จของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเพื่อเป็นต้นแบบและก่อให้เกิดความแพร่หลายในวงกว้างต่อไป