อว.จับมือดีอีเอสเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทเอไอแห่งชาติ

i & Tech

กระทรวงอว.จับมือกระทรวงดีอีเอส เดินหน้าทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ตั้งเป้าไทยเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เอไอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ.2570

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

             คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะทำงานร่วมฯ เป็นประธานการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยมีคณะทำงานและเลขานุการร่วมประกอบด้วย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะทำงานฯ ได้ตั้งเป้าวิสัยทัศน์สำคัญร่วมกันไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ.2570”

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

              ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” (เอไอ) ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ และมีการบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว. ร่วมกับ กระทรวงดีอีเอส ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการวิจัย พัฒนาเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

              อย่างไรก็ดีคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ 4 เรื่อง คือ 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของต่างประเทศ

              2. รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              3. จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

              และ4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย