วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีหนุนผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรจุภัณฑ์

Inbox @ Inno

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

         เมื่อวันที่ 25-26  มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย  กองวัสดุวิศวกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก” และ “การทดสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ” ให้กับโรงงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 72 คน  จาก 32 โรงงาน  

         ทั้งนี้ วศ.  ได้เล็งเห็นความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ที่ปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนขนส่งต่ำ ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับลักษณะสินค้าได้ง่าย และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเทคโนโลยีเทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ จะช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีคุณภาพ มีการควบคุมเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

         ด้านนางสาววิษณี บุญพิทักษ์สกุล ผู้เข้าร่วมอบรมจากบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ช่วยให้ได้รับความรู้วิชาการด้านกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษ และสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ช่วยแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น