ดีป้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่เป็นนักพัฒนาเมืองขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

Inbox @ Inno

               ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับและพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตัวเอง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตัวแทนเมืองในการเป็นผู้นำ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Captains) ให้น่าอยู่    ดีป้า  ขอเชิญชวน  นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” พร้อมลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

                ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครและร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ กำลังจบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกสาขา มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย  26 จังหวัดทั่วประเทศ มีความสนใจด้านการพัฒนาเมืองและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เงินเดือน 15,000 บาท ตลอด 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง   

                ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที) ได้ที่ >> http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัด เลือกรอบแรกในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ในเว็บไซต์ www.depa.or.th หรือ https://smartcitythailand.or.th       ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่  Facebook : Smart City Thailand Office

                สำหรับ 26 จังหวัดเป้าหมาย ประกอบ ด้วย ภาคกลาง กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี  ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานีภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต