วว.จับมือมายด์ทูมาร์เก็ตดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Inbox @ Inno

วว.  จับมือ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด ผลักดันผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เน้นด้านการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร และการท่องเที่ยว 

               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การผลักดันผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของ วว. ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” กับ นายวิเชฐ   ตันติวานิช   ประธานกรรมการบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต (BizzUP) ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Meeting   โอกาสนี้ ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จํากัด (บิสอัพ) ผู้บริหาร และทีมงานของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติและประชุม Kick-Off หารือการดำเนินงานร่วมกัน   

               ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา    กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่าง วว. และบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จํากัด  (BizzUP) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของ วว.ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร และการท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างกัน ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด  รวมทั้งการแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการของทาง วว. เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เป็นต้น โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือดำเนินโครงการ 3 ปี

               “ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  วว. จะคัดเลือกงานวิจัยและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย  จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสนับสนุนการทำตลาด ลูกค้า เพื่อการวางแผนหาลูกค้าร่วมกับบริษัทฯ ให้ตรงเป้าประสงค์  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในโครงการที่ได้รับถ่ายทอด วว. เชื่อมั่นว่าภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยผลงานวิจัย บริการ และผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ซึ่ง วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาดำเนินงานและวิจัยพัฒนาผลงานที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ” ผู้ว่าการ วว. กล่าว