“เอนก” คาดหวังผู้บริหารระดับสูงรับใช้ชุมชนผ่านหลักสูตร WINS

News Update

“เอนก” คาดหวังหลักสูตร WINS ช่วยสนธิกำลัง สร้างพลังในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายกระทรวง อว.  และสร้างโอกาสผู้บริหารระดับสูงลงสัมผัสพื้นที่รับใช้ชุมชน  

                  วันนี้ (6 ตุลาคม 63)ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.  หรือ หลักสูตร WINS

                  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.   กล่าวว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงงานของกระทรวง ซึ่งรวมงานด้านสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก  ตนจึงสั่งการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทำหลักสูตรเร่งด่วนในการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง   ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานของกระทรวง อว.   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ  เพื่อสนธิกำลังให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง และยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้งานร่วมกัน เป็นการดึงศักยภาพของทุกหน่วยงานในอว. ให้ออกมารับใช้สังคมได้อย่างเต็มที่

                  “อว.เป็นกระทรวงที่ใหญ่มากมีกำลังคนกว่า 200,000 คน   ถ้าไม่มีหลักสูตรนี้จะใช้เวลานานเพื่อให้กำลังคนในกระทรวงทำความรู้จักกัน ซึ่งนอกจากความใหญ่ของกระทรวงแล้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยยังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก   จึงจำเป็นต้องฝึกฝนความคิดใหม่ ๆ ลับความคิดใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย และอยากให้ผู้บริหารระดับสูงได้ลงสัมผัสพื้นที่และชุมชน เพื่อรับใช้ชุมชนด้วย”

                  สำหรับหลักสูตรดังกล่าว  รมว.อว.ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และใช้เวลาเพียง 1 เดือน เพื่อจัดทำหลักสูตร WINS ขึ้นมา  โดย WINS ย่อมาจาก WISE – ทันโลก ทันเทคโนโลยี, Innovation – พัฒนานวัตกรรม, Network- สร้างเครือข่าย, Serving Society – รับใช้สังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย  โดยหลักสูตร WINS วางกรอบการจัดอบรมเป็น 4 รุ่น โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

                   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอว. กล่าวว่า จะเข้าร่วมอบรมในรุ่นแรก  ซึ่งคาดหวังว่า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในกระทรวงมีความเข้าใจกัน และแต่ละหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ร่วมถึงเกิดความเข้าใจในพื้นที่ทั่วประเทศที่มีหน่วยงานของ อว.ตั้งอยู่

                  ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานผู้บริหารหลักสูตร   WINS  กล่าวว่า ในหลักสูตรนี้  จะเน้นการบรรยายและลงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นปัญหา เห็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้เกิดแนวคิด และอาจจะได้โจทย์วิจัยที่ตอบปัญหาประเทศชาติได้ต่อไป

                  ทั้งนี้ วช.ได้ให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการ WINS แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)