วว. ฉลองครบรอบ 59 ปี พร้อมนำศักยภาพ-องค์ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วน

News Update

วว.จัดงานครบรอบ 59 ปี  ชี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มุ่งนำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมึวามแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ เผยทิศทางอนาคตพร้อมนำศักยภาพและความรู้ขององค์กร   เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วน

               กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จัดงานครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาองค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  ในรูปแบบไฮบริด  ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี  โดยกิจกรรมหลักในงาน  ประกอบด้วย  พิธีทางศาสนา  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร พันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ทำคุณประโยชน์แก่ วว. และสังคม  การร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อพัฒนาห้องคลอดและห้องผ่าตัด  รวมทั้งการอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook TISTR  และ วว. เพื่อชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การขอการรับรองมาตรฐาน GAP และการขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย. ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก วว. คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.

                ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล   ปลัดกระทรวงการ อว. ในฐานะประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (กวท.)  กล่าวว่า  วว. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิมายาวนานถึง 59 ปี มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี 2565 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากจะดำเนินการตามพันธกิจหลักแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่า วว. สามารถดำเนินภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันท่วงทีและเต็มกำลัง ทั้งในเรื่องการมีมาตรการป้องกันภายใน วว. และการนำผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการภาคอุตสาหกรรมมาตอบโจทย์เร่งด่วนของประเทศและสังคม ในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

               ผลงานดังกล่าวนี้ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า บุคลากร วว. มีความสามารถในการสร้างงาน ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม  ทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง ในช่วงปีที่ผ่านมาผลงานของ วว. เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและได้รับรางวัลที่สำคัญในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

               ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาว วว. ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ วว.  เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในนามของ วว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของสังคมที่สนับสนุนการดำเนินงานของ วว. ด้วยดีเสมอมา แม้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แต่ วว. ยังคงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีด้วยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันปรับตัว เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ New Normal จนเข้าสู่ Next Normal โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อ Transform ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

               “ ก้าวต่อไปในปีที่ 60 วว. พร้อมนำศักยภาพองค์กรและความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วนของสังคม เป็น  Partner  for  your  success  และหวังว่า ทุก ๆ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ วว. ในการก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างดี นำผลงานวิิจััย  พััฒนา  บริิการ และนวััตกรรมของ วว. สร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ประเทศชาติิสืืบต่่อไป ” ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงภาพอนาคตขององค์กร

               วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน      เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.tistr.or.th