CEA ร่วมกับกกพ.เปิดตัว 4 แพลตฟอร์ม Wonder Waste!สร้างนวัตกรรมคัดแยกขยะชุมชนสู่พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืน

CEA ร่วมกับ กกพ. เผยผลสำเร็จโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste! เปิดตัว 4 พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า ผ่านการนำร่อง 4 พื้นที่ …

Continue Reading

กกพ.หนุนอพวช. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดภายใต้โครงการ KIDS เพื่อพลังงานแห่งอนาคต

อพวช.จัดแสดงนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ภายใต้โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคตตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.เป็นต้นไป …

Continue Reading