PEA สนับสนุนโครงการวิจัย “การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ”

PEA) ดำเนินการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่สะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการวิจัย“การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ” …

Continue Reading

คอร์แซร์ เร่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันชีวภาพ

คอร์แซร์ กรุ๊ปนำเสนอโซลูชั่น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังทวีความรุนแรงและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูงซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงแนวรักษ์โลก

Continue Reading