SYMC เผยผลประกอบการโตจากบริการโครงข่ายในประเทศและ ไอซีที โซลูชั่นส์

SYMC เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กวาดรายได้รวม 420 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 26% เนื่องจากการเติบโตของบริการโครงข่ายในประเทศและบริการด้านไอซีที โซลูชั่นส์ จากกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจรวมถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

Continue Reading