“Inno Gossip” ในวงการนวัตกรรม สัปดาห์แรกเดือนตุลาคม 2563

Inno Gossip

                 ”Inno Gossip” รายงานตัวสัปดาห์แรกเดือนตุลาคม 2563

                 @  ที่น่าจับตาคือความเคลื่อนไหวของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่ เจ้ากระทรวง “ เอนก เหล่าธรรมทัศน์”   ผุดไอเดียตั้ง “อว.ส่วนหน้า” ขึ้นมาทำหน้าที่ตอบสนองโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะมีการแถลงข่าวใหญ่กลางเดือน ต.ค.นี้ ก่อนลงพื้นที่นำร่อง “ลำปาง” ในสัปดาห์ถัดมา เพื่อขับเคลื่อนในระดับจังหวัด มีตัวแทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทำหน้าที่ นำอาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแลป ไปทำงานจริงและแก้ปัญหาจริงในพื้นที่ต่างๆ และทำงานเชื่อมโยงกับส่วนกลางที่มี ปลัด อว.เป็นประธาน…ส่วนผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร โปรดจับตาอย่ากระพริบ

                 @  นอกจาก อว.ส่วนหน้า “เอนก เหล่าธรรมทัศน์”  ยังเตรียม 5 โครงการสำคัญที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี  คือ  1.โครงการ อว.จ้างงาน (3,000 ตำบล) และโครงการ  1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย   2. เมกกะแฮกกาธอน (Mega-Hackathon) ให้เยาวชนได้ช่วยคิดแก้ปัญหานโยบาย ใช้เครื่องมือไอทีและโลกไซเบอร์มาช่วยคิดและช่วยให้เกิดแผน 3. การมองอนาคต (Foresight) คิดแผนอนาคต ครอบคลุมประเด็นสังคม-สิ่งแวดล้อม แต่ละจังหวัดใน 3-5 ปี   4. การพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)โดยเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้เยาวชนจำนวน 250,000 คนภายใน 1 ปี  และ 5. การพัฒนาคนในวัยเกษียณให้เป็นพลัง เนื่องจากจะเป็นประชากรส่วนใหญ่…หวังว่า เอนก จะเป็น รมว.อว.ครบ 1 ปี เพื่อให้ 5 โครงการสัมฤทธิ์ผล

                 @  ขอแสดงความยินดีกับ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล”  ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น1 ใน 6 กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ร่วมกับ รศ.กำจร ตติยกวี ด้านการอุดมศึกษา รศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ด้านการอุดมศึกษา รศ.เอมอร อุดมเกษมาลี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นายบัณฑูร ล่ำซำ ด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ และ นายพณชิต กิตติปัญญางาม ด้านสังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์

                 @ ทำงานเป็น ”แม่บ้าน” ตั้งแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ล่าสุด ครม.วันที่ 22 ก.ย.มีมติแต่งตั้ง “น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม” ผู้ช่วยปลัด อว.จากข้าราชการระดับ 9 ขึ้นเป็น ผู้ตรวจราชการ อว.ระดับ 10  ทำให้ปัจจุบันตำแหน่งผู้บริหาร อว.ว่างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด อว. 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งรองปลัด อว.อีก 1 ตำแหน่งหลังจาก นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ขยับจากรองปลัด อว.ไปเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่กำลังจะเข้าสู่ความเป็นองค์การมหาชน

                 @ ยังดังไม่เลิก “ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์”   อดีต รมว.อว.ล่าสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาในวันที่ 14 ต.ค..2563 ถัดจากนั้นวันที่ 9 พ.ย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  มอบปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการให้อีก แต่ที่ มทส.พิเศษหน่อยตรงที่รับปริญญาพร้อมกับ พระดังแห่งยุคสมัย “สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี” หรือ “สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตร ที่เข้ารับในสาขาเดียวกัน…เก่งสมกับเป็น รมต. 4.0