ตามติด…ต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวในวงการวิจัยและนวัตกรรม

Inno Gossip

            ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการวิจัยและนวัตกรรม  ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมปีนี้  ยังมีข่าวคราวดี ๆ ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

@@@ สกสว.ได้ผู้อำนวยการตัวจริงแล้ว

            ขอแสดงความยินดีกับ “รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล” รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้รับการสรรหาเป็น ผอ.สกสว.ตัวจริงไป เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563 หลังมีคะแนนเหนือกว่าคู่แข่งขันที่ล้วนมีดีกรีไม่ธรรมดาทั้งสิ้น 

            รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  ถือเป็นผู้หญิงเก่ง จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม)ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารกสิกรไทย)และจบ Doctor of Agriculture (Agri. Econ.) Kyoto University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) มีประสบการณ์การทำงานมากมาย อาทิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรรมการสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

            ที่สำคัญ … ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเกษตร เพราะฉะนั้น สกสว.ในยุคสมัยของ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รับรองเดินหน้าฉลุยแน่ๆ

@@@สวทช.- ดีเอสไอ ทำนวัตกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

            เป็นก้าวยาวๆ อีกก้าวของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

            ล่าสุด…สวทช.ไปจับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เพื่อสร้าง “นวัตกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง โดยใช้งานวิจัย และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยคลี่คลายคดี โดย สวทช.ใช้ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) มาทำงานกับ ดีเอสไอ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2566  เพื่อการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการสืบสวน สอบสวน และการพิสูจน์หลักฐาน ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของการปฏิบัติงานสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ และงานด้านความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินพันธกิจในการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงของประเทศ

            ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในส่วนของวิชาการ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในส่วนของการเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากร ตลอดจนการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้องค์ความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐาน สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำและเกิดประโยชน์และความยุติธรรมต่อสังคมต่อไป

@@@ ยุคทองของ วว.

            นี่คือยุคสมัยและยุคทองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การนำของ “ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต” โดยแท้

            เพราะในช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา วว.คว้ารางวัลสำคัญๆ เป็นว่าเล่น เริ่มตั้งแต่ ได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอันดับ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 92.91 เหนือกว่าอีก 16 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถัดมา คว้า 3 รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) 1 รางวัล จากอาคาร ALEC  หรืออาคารศูนย์ความเป็นเลิศสาหร่าย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็ก และ ระดับดีมาก (ระดับเงิน)  2 รางวัล  จาก โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประกอบด้วย อาคาร Admin  ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการขององค์กร  และอาคารศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ที่ให้บริการตรวจวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบปริมาณทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

            ถัดมา วว. รับรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรางวัลดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อมอบให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะสามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ต่อมา วว.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563” จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ปิดท้าย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.  ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม  (ชรส.)  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อีก

@@@ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

            เป็น รัฐมนตรี ที่มีไอเดียแปลกใหม่ตลอดเวลา  “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ล่าสุดจะตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา โดยขณะนี้ กำลังทาบทาม ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน องคมนตรี อำพล กิตติอำพน และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ มาร่วมทำงานในการตั้งสถาบัน เศรษฐกิจพอเพียง

            คอยดูกันต่อไป…