กลุ่มเบญจจินดารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น

Inbox @ Inno

                คุณวิชัย  เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเบญจจินดารับมอบรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น   ใน “พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards :Thailand  Cybersecurity  Excellence Awards 2022 หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ”  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.)  จัดขึ้น โดยมีคุณชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานมอบรางวัล  

               และมี ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด และคุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา เข้าร่วมงานในครั้งนี้