วช.หนุนทีมวิจัยม.รามพัฒนาเทคนิคขยายพันธุ์ปะการังโตช้าช่วยฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรม

วช.หนุนทีมวิจัยม.ราม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูปะการังด้วยเทคนิคการทำชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เผยผลสำเร็จปะการังโตช้ามีอัตราการรอดตายกว่า 80 % และสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เร็วกว่าการเติบโตเองตามธรรมชาติ เชื่อเทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้สามารถพื้นฟูพื้นที่แนวปะการังเสื่อมโทรมในพื้นที่กว้าง ๆ ได้ในต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำและไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญมาก

Continue Reading

ทีมวิจัยม.ศิลปากรประยุกต์ใช้ IoT – AI สร้างระบบเสมือน “จมูก-ตา” ช่วยตรวจจับไฟป่า แก้ปัญหาแบบบูรณาการ

วช.หนุน 2 โครงการจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประยุกต์ใช้ IoT และ AI มาใช้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า โดยบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงและร่วมกันแก้ไขปัญหา “ไฟป่า” ได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

วช. ร่วมกับ วว. KICK OFF โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบ ชุมชนพึ่งพาตนเอง ระยะที่ 2

วช.ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่สมุย KICK OFF โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนระยะที่ 2

Continue Reading

วช. หนุน มอ.วิจัยยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม วัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

วช. หนุน มอ.วิจัยยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม วัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติก

Continue Reading

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล มอบ“ชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่” ให้เกษตรกร

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสงคราม มอบนวัตกรรม “ชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่” ให้แก่เกษตรกร …

Continue Reading

วช.หนุนบ่มเพาะวิศวกรสังคมช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน

วช. ผนึก มรภ.เชียงราย หนุนวิศวกรสังคม พัฒนาพื้นที่ชุมชนข้าวศรีดอนมูล เชียงแสน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading

วช. ยกระดับ “อ่าวปัตตานี” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG

วช. ยกระดับ “อ่าวปัตตานี” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG รองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

Continue Reading

วช.จับมือ GISTDA ใช้แพลตฟอร์มฯช่วยประเมินความเสี่ยงภัยแล้งที่อุทัยธานี

วช.ร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีโดรนสำรวจพื้นที่ภัยแล้งภาคการเกษตรที่บ้านไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี

Continue Reading

วช. จับมือ วว.ใช้นวัตกรรมช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอกเบญจมาศ

วช. จับมือ วว. ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ช่วยเกษตรกรในการผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติดด้วยต้นพันธุ์ปลอดโรค และปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูง

Continue Reading

วช. นำนวัตกรรมชีวภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา

วช. นำนวัตกรรมชีวภัณฑ์แบบสารละลายและแบบเม็ด ผลผลิตจากงานวิจัย ช่วยแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้

Continue Reading