“Zero Wastewater Discharge” ลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ ต้นแบบความสำเร็จจากไทยยูเนี่ยน สู่ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของ บพข.

ไทยยูเนี่ยน ประกาศความสำเร็จการพัฒนาโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ หรือ Zero Wastewater Discharge พร้อมขยายผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจาก บพข.

Continue Reading

“ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567

เชิดชู”ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 ผู้อุทิศต่อเนื่องในการวิจัยด้านการรักษาและป้องกันการติดเช้ื้อHIVในเด็กและสตรีมีครรภ์

Continue Reading

บพข.ดันนวัตกรรม “โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบประสิทธิภาพ สู่เส้นทางเชิงพาณิชย์ในระดับสากล

บพข.หนุนการพัฒนานวัตกรรม“โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย” ต่อยอดทดสอบทางคลินิค เพื่อยืนยันประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดในระดับสากล

Continue Reading

เอไอเอสจับมือกระทรวง พม.ขยายผล“หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” สู่ประชาชนทุกช่วงวัย

เอไอเอสจับมือกระทรวง พม.ขยายผล “อุ่นใจไซเบอร์” สู่บุคลากร พม.กว่า 11,000 คน พร้อมส่งต่อหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์แบบเร่งรัด เรียนได้ใน 1 ชม. สู่ประชาชนทุกช่วงวัย นำร่องกลุ่มผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ หวังเพิ่มทักษะพลเมืองดิจิทัล ให้รู้เท่าทันทุกภัยไซเบอร์ หลังพบว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นเป้าหมายสำคัญของมิจฉาชีพ และมีวงเงินความเสียหายวงเงินถึง 25,000 ล้านบาทในแต่ละปี

Continue Reading

บพข.หนุน R&D ยกระดับ“อาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง” ตอบโจทย์เทรนด์ “เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก” ของคนเมือง

บพข.หนุนใช้การวิจัยและพัฒนายกระดับ“อาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง” เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและตอบโจทย์เทรนด์ “เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก” ของคนเมือง

Continue Reading

“สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” จาก“ เมืองมลพิษสูง” สู่ “เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย”

สอวช.นำสื่อมวลชนลงพ้้ืนที่เยี่ยมชมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย

Continue Reading

บพข.ขับเคลื่อน Soft Power บนฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หนุนเผยแพร่คุณค่าวิถีชีวิต“มวยไทย” ในเวทีระดับโลก

“ หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” ตัวอย่างของงานวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านสังคมศาสตร์ ที่จะต่อยอดนำมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง “มวยไทย” สู่ความเป็นนานาชาติด้วยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

Continue Reading