“ดีป้า” เล็งใช้ดิจิทัลเพิ่มรายได้-ลดต้นทุนชาวบ้านกว่า 200 ชุมชน

i & Tech

“ดีป้า” ตั้งเป้าสานต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท กว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ หลังช่วยเกษตรกร เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน

                นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยถึงโครงการระบบบริหารจัดการไข่ไก่เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ไข่ไก่อารมณ์ดี) ว่า โครงการนี้จัดตั้งโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรกรบ้านนาหึก อ.แม่ริม ที่ประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พี ในการบริหารจัดการและตรวจสอบสถานะไข่ไก่แบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการ จำนวนไข่ไก่คงเหลือ ยอดสะสมไข่ไก่ที่ส่งให้กับชุมชน ระบบการจัดการรับซื้อ จำหน่ายไข่ไก่ รวมถึงติดตาม เก็บข้อมูลปริมาณการรับซื้อ และกระจายไข่ไก่ขนาดต่างๆ ในเชิงสถิติ เป็นต้น เพื่อทำการประเมินผล คาดการณ์ปริมาณและขนาดของไข่ให้สอดคล้องกับการรับซื้อ การเก็บรักษา และการกระจายให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

                ทั้งนี้ ถือเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 180,000 บาทต่อปี ขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนด้านแรงงานได้มากกว่า 120 บาทต่อปี ถือเป็นการสร้างรอยต่อให้เกตรกรตัวน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ช่วยครอบครัวสร้างอาชีพให้มีรายได้มั่นคง ซึ่งแจุบันมีครัวเรืนที่ร่วมโครงการจำนวน 14 ครัวเรือน

                นอกจากนั้นยังได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Predictive Machine Vision ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง และประมวลผลด้วยวิธีการของ Machine Learning โดย หจก.ลำพูนดีเอสฟู๊ด ใน อ.เมืองลำพูนที่นำเทคโนโลยี Predictive Machine Vision มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง และประมวลผลด้วยวิธีการ Machine Learning ร่วมกับงานออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง เพื่อสร้างเครื่องคัดคุณภาพลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ ที่สามารถจำแนกคุณภาพและความเสียหายของลำไยอบแห้ง รายงานและวิเคราะห์การคัดคุณภาพจากเครื่องคัดลำไยอบแห้ง รวมถึงติดตาม ตรวจสอบการผลิตของเครื่องคัดลำไยแบบออนไลน์

                ทั้งนี้ หจก.ลำพูนดีเอสฟู๊ด สามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต คุณภาพ และมูลค่าสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นประโยชนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดกับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของประเทศ

                “ปี 2563 ดีป้าจะยังคงสานต่อแนวคิดชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนทำ เพื่อชุมชนยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัล มากกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมยกระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนดิจิทัล พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” นายณัฐพลกล่าว