GISTDA จับมือ สถานทูตสหรัฐฯ รุกกลุ่มวัยทีน เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านอวกาศ

News Update

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดค่าย Space Science School 2023 in Thailand  ขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566  โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล และกลุ่มประเทศอาเซียนรวม 60 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA และ คุณ Alma Green ผู้ประสานงานด้าน Public Engagement and Education ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมด้วย ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา และคุณอุฬาริกา กองพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดร.เครือวัลย์ จำปาเงิน โฆษก GISTDA กล่าวว่า กิจกรรม Space Science School 2023   in Thailand ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและ GISTDA ที่มีความเห็นตรงกันว่าอยากเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในระดับอาเซียน ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมเปิดประสบการณ์ด้านอวกาศในครั้งนี้ เป็นนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 40 คน  และนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียนอีกจำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

สำหรับ กิจกรรม Space Science School 2023 in Thailand เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศ การสร้างและพัฒนาดาวเทียม การศึกษาและสำรวจอวกาศ ระบบการควบคุมและการรับส่งสัญญาณ รวมถึงการออกแบบและการวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จาก NASA, U.S. Space & Rocket Center USA., องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA), สถาบันวิจัยการบิน-อวกาศเกาหลี (KARI), Brunel University, UK และทีมวิศวกรจาก THEOS-2 ของ GISTDA

อีกทั้ง ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับเยาวชนที่เข้าร่วม ตลอดจนมีกิจกรรม ดูดาว และกิจกรรม GI Rally ณ ชายหาดพัทยาและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากน้องๆเยาวชนจะได้รับความรู้นอกห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานด้านอวกาศและเป็นการสนับสนุนกำลังคนจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศและเส้นทางอาชีพในอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในภูมิภาคอาเซียน