“มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” ยกย่องอาสามอบรางวัลอาสาดีเด่น ปี 2565

Inbox @ Inno

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  พร้อมด้วย คุณวิชัย และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล  ร่วมงานมอบรางวัล “อาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี 2565”  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสา 

ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 

1. รางวัลอาสาบรรเทาสาธารณภัยและฉุกเฉินดีเด่น ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายสมพร ทองจันทร์

2. รางวัลอาสาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีเด่น ได้แก่ นายสินทรัพย์ สุวรรณวัฒน์

3. รางวัลอาสาดูแลจัดการสัตว์ดีเด่น ได้แก่  นายปฐมพงค์ เสือสัมฤทธ์

4. และรางวัลอาสาเสียสละเพื่อสังคมดีเด่น   ได้แก่ นายประทีป เค้าแคน

โดยคุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้กับนายเฉลิมชัย ยศตะโคตร

อาสาร่วมด้วยช่วยกัน ได้เสียสละเวลา มุ่งมั่น ออกทำงานช่วยเหลือสังคม สร้างคุณงามความดีจากจุดเริ่มต้นจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตามเจตนารมณ์ ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ปัจจุบันมีจิตอาสากว่า 2,500 คน 46 ฐานปฏิบัติการ กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง ให้บริการช่วยเหลือประชาชน และเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาร่วมด้วยช่วยกัน อาสาเครือข่ายพันธมิตร ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง