“ศุภมาส” เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.”

News Update

“ศุภมาส” เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหน่วยงานในสังกัดหนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

                 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.”   พร้อมโชว์นิทรรศการผลงานของ 13 หน่วยงาน อว. ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลัก ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

                 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ อย่าง “DSS team” กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำไปสู่แก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ว เพียงหน่วยเดียวอย่าง DSS team ไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องได้ อีกทั้งหน่วยงานใน อว. มีศักยภาพสูงทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตนจึงมอบหมายท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสานงานหารือกับหน่วยงานใน อว. เพื่อร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

                  รัฐมนตรี อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนาม “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง

                  ด้านนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดประเด็นปัญหาหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การั่วไหลของสารอันตราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความห่วงใยและวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. จึงได้สั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว “DSS team” ของกรมวิทย์ฯ บริการ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ และร่วมแก้ปัญหากับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

            อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโดย กรมวิทย์ฯ บริการ อว. เพียงหน่วยเดียวไม่สามารถครอบคลุมในทุกมิติของปัญหาหรือสถานการณ์ ดังนั้น ท่านรัฐมนตรีฯ ศุภมาส จึงดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในสังกัด อว. ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว จะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวง อว. ดังนั้น ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 ผ่าน Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line OA ผู้พันวิทย์ อว. โดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน และในอนาคตจะขยายขอบข่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงถือเป็นการทำงานเชิงรุกก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น