สกสว.คว้ารางวัล “รัฐบาลดิจิทัล 2564” ระดับกรม

News Update

สกสว.คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2564 หน่วยงานระดับกรม สำหรับหน่วยงานที่จัดทำนโยบาย ประสาน หรือกำกับดูแลเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ด้านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนแนวคิดสร้างแพลตฟอร์ม ‘Tech2ชุมชน’ ร่วมกันระหว่าง สกสว.และ ธ.ก.ส.

                วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Award 2021 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้านดิจิทัลดีเด่น โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

                ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรม แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำหรับหน่วยงานที่จัดทำนโยบาย ประสาน หรือกำกับดูแลเป็นหลัก โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. เป็นผู้รับมอบ

               โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สรุปความว่า “ขอชื่นชมกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งจะเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความก้าวหน้าตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วิกฤตโควิด-19 ทำให้เราใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันและการทำงาน มีแพลตฟอร์มต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาคือ การเรียนรู้เทคโนโลยีของคนทำงานระดับต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการรวมถึงภาคประชาชนด้วย มิฉะนั้นจะปรับตัวไม่ทันวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันคิดและทำอนาคตให้เข้มแข็ง เรียนรู้ความผันผวนไม่แน่นอนของโลกที่ส่งผลผูกพันกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของรัฐ ผมต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของดิจิทัล และ one stop service ที่แท้จริง การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของข้อมูล จัดระเบียบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลางของภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน”

                ด้านผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า สกสว.มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตามทิศทางแผนด้าน ววน. ให้กับหน่วยรับงบประมาณกว่า 170 หน่วยงานทั่วประเทศ รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับปัจจุบันและอนาคต โดยการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องจัดการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ปัจจุบัน สกสว.มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณ โดยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ในการให้บริการแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป และเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อให้การดำเนินพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เคยให้การสนับสนุนกว่า 20,000 ชิ้น และยังคงนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จนถึงปัจจุบัน รวมถึงโครงการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่โดดเด่น เช่น โครงการศึกษาและพัฒนาด้าน Big Data Data Science และ Data Analytics โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. (TSRIIS) และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการข้อมูลผ่านเว็บและ API ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อรองรับความต้องการขอใช้บริการข้อมูลของ สกสว.

                สำหรับผลการดำเนินงานด้านดิจิทัลในปี พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นคะแนน 85.70% และในอนาคต สกสว. ยังคงมีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงระบบ และพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย โครงการจัดทำแผนและนโยบายด้านสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศของกองทุน และ ระบบ ววน. (ตามกฎหมายและนโยบายภาครัฐ) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สกสว. (TSRIIS) เพื่อสนับสนุนการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. โครงการพัฒนาเครื่องมือจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานภายใต้กองทุน Enterprise Resource Planning (ERP) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบ ววน. โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายใน สกสว. ให้เป็น Smart Portal และ สนับสนุนการทำงานของกองทุน และ ระบบ ววน. และโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแนวคิดของ สกสว. ที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม Tech2ชุมชน โดยทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจะมีการนัดหารือในรายละเอียดกันต่อไป” ผู้อำนวยการ สกสว.กล่าว

                สำหรับตัวอย่างผลงานด้านดิจิทัลของ สกสว. ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการในพิธีมอบรางวัล ได้แก่ “แพลตฟอร์ม Tech2Biz” ซึ่ง สกสว.พัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและจับคู่ระหว่างผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง (Intermediaries) โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. ประกอบด้วย งานวิจัย นักวิจัย ทุนวิจัย มาตรฐานสินค้านวัตกรรม ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และตั้งเป้าหมายให้เป็น one stop service ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีการแปลงเนื้อหาให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย เพื่อส่งเสริมและเร่งให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน www.tech2biz.net มีจำนวนสมาชิกกว่า 25,000 ราย มีผู้ประกอบการมากกว่า 1,900 ราย นำเสนอผลงานวิจัยกว่า 800 เรื่อง และจับคู่ทางธุรกิจไปแล้ว 950 คู่