เอ็กโก กรุ๊ปหนุนจุฬาฯ ขับเคลื่อนโครงการ “Envi Mission” ปีที่ 3 ปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน

New Energy

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในโครงการ “Envi Mission: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (Food-Water-Energy Nexus) ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พร้อมสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดใช้จริงในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป (ขวาสุด) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

            นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการตระหนักเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแก่สาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งการใช้ทรัพยากรน้ำ-อาหาร-พลังงาน เป็นห่วงโซ่ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เยาวชนในฐานะผู้บริโภค สามารถมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานได้ตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคิดก่อนใช้ ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การร่วมสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

          ตลอดระยะเวลา 30 ปี เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปลูกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในอนาคต โดยบริษัทสนับสนุนโครงการ Envi Mission: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 2 ของการดำเนินโครงการฯ