AIS มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

AIS มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่สมดุลของโลกดิจิทัลในทุกมิติ

Continue Reading