TPMAP คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในเวที TICTA Awards 2020

News Update

TPMAP ระบบชี้เป้าคนจนใน5 มิติ ผลงานสภาพัฒน์ฯและเนคเทค คว้าชนะเลิศ สาขา Public Sector and Government และรองชนะเลิศสาขา Big Data Analyticsจากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ TICTA 2020

            วันนี้( 20 กุมภาพันธ์ 2564) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดพิธีประกาศผลการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020) ภายใต้แนวคิด “Digitalization for New Normal” โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

            ในโอกาสนี้ ผลงาน “ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai People Map and Analytics Platform” หรือ TPMAP  สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ (Winner Award) สาขา Public Sector and Government และรางวัลรองชนะเลิศ (Merit Award) สาขา Big Data Analytics โดยมี ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามผู้แทนผู้บริหาร และทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

            สำหรับ TPMAP เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค-สวทช. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด

            ปัจจุบัน TPMAP ใช้งานจริงใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดหลากหลายโครงการที่แต่ละจังหวัดนำ TPMAP ไปใช้งาน ขยายผลให้เกิดการพัฒนา TPMAP Logbook   หรือแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย เพื่อติดตามปัญหาความยากจนได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการข้อมูลเพิ่มขึ้นลงลึกถึงครัวเรือนรายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลปัญหาได้อย่างละเอียด พร้อมบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ และออกรายงานการติดตามผลได้ และได้ขยายผลใช้จริงพร้อมอบรมการใช้งานระบบ TPMAP ทั่วประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลในมิติต่างๆ ซึ่งแสดงผลแบบ Data Storytelling และดาวน์โหลดข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จาก TPMAP เพื่อร่วมกันใช้งานและพัฒนาให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดยเข้าใช้งานได้ที่ https://www.tpmap.in.th