PEA ฝึกอบรมมาตรฐานการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

Inbox @ Inno

PEA ฝึกอบรมมาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบมาตรฐานระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (Home EV Charging) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

                นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมมาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบมาตรฐานระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (Home EV Charging) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดฝึกอบรมมาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบมาตรฐานระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (Home EV Charging) ประจำปี 2565 เพื่อให้พนักงาน PEA มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย สามารถแนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับความต้องการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น

                สำหรับการจัดฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้

               1. แนวทางการให้บริการ Home EV Charging

               2. มาตรฐานการติดตั้งและวงจร Home EV Charging