กฟผ. จับมือพันธมิตร ร่วมพลิกฟื้นป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน เน้นปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง

News Update

กฟผ. และเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมขับเคลื่อนปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” เบื้องต้นกว่า 30,000 ไร่  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการ
“ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” ปี 2565 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ของ จ.น่าน ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ณ สวนสาธารณะฝายใหม่ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

          โครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” สอดคล้องกับแนวทางการปลูกป่าแบบบูรณาการของโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การปลูกป่า การดูแลอนุรักษ์ป่า โดยเน้นการปลูกป่าที่สามารถเก็บผลผลิตเพื่อการบริโภค นำไม้บางส่วนไปใช้งาน และยังสามารถเก็บผลผลิตไปแบ่งปันและขายสร้างรายได้ในอนาคต เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่เกื้อกูลให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบแนวทางการดำเนินงานไว้

          กฟผ. ได้จับมือกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ประสบความสำเร็จ เห็นผลจริง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้นำชุมชนของชุมชน อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.เวียงสา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นตัวอย่างความสำเร็จ แล้วต่อยอดขยายผลเชื่อมโยงกับเครือข่ายเร่งดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำ จ.น่าน เบื้องต้น กว่า 30,000 ไร่ และจะสนับสนุนไปจนกว่าโครงการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมาย