เนคเทคเปิดบ้าน “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ปูทางพัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

ออนไซต์-ในสนาม

           ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0        

           เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานใหญ่ EECi วังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง  ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน SMC OPEN HOUSE เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าการดำเนินงานและบริการของ SMC ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ถึงทางเลือก ทางรอด ประสบการณ์การปรับตัวสู่ Industry 4.0 พร้อมนิทรรศการผลงานจากนักวิจัย พันธมิตรและเครือข่ายสมาชิกของศูนย์ฯ รวมถึงพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตได้อย่างยั่งยืน

           สำหรับศููนย์์นวััตกรรมการผลิิตยั่งยืน หรือ  SMC  ตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เพื่อมุ่งไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ นวัตกร นักวิจัยตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริง รวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม  

           ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน  กล่าวว่า  เป้าหมายหลักของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้งแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  เช่น บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงาน  บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร   บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและคำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์   บริการพัฒนาระบบตามความต้องการของอุตสาหกรรม และบริการเครื่องมือสำหรับทดสอบและเรียนรู้

           กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานจำลองเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด

           ทั้งนี้  Testbed ภายในศููนย์์นวััตกรรมการผลิิตยั่งยืน    ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น  Smart Maintenance  ระบบจำลองโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต มีทั้งสายการผลิตสินค้าแบบอัตโนมัติ และระบบสนับสนุน   Industrial Automation Testbed ชุดสาธิตการผลิตทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับ Robot   Demoline (Flexible manufacturing) ไลน์การผลิตจำลองแสดงเทคโนโลยี Industry 4.0 โดยมีตัวอย่างการทำงานสองประเภท ได้แก่ ไลน์การประกอบอุปกรณ์ (Assembly) และไลน์การบรรจุของเหลวลงขวด   3D Scanner Robot แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานสามมิติ ซึ่งมีจุดเด่นที่ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้

           นอกจากนี้ยังมี UNAI-UWB Indoor Positioning Platform ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบติดตามตำแหน่งและตรวจนับ Pallet สินค้า สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ใช้ในการติดตามตำแหน่งของรถ Forklift หรือ AGV ในคลังสินค้า  และเฝ้าติดตามผ่านเครือข่าย 5G   UNAI-BLE Indoor Positioning Platform  ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบติดตามตำแหน่ง สำหรับติดตามคนและสิ่งของขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการติดตามแบบ Zoning  ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motor and Transmission System Testbed) ที่ให้บริการแท่นทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า และบริการแท่นทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า  และ  EV HIL Testing Service  dSPACE SCALEXIO HIL System  ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสร้างแบบจำลองยานยนต์ไฟฟ้า แบบเสมือนจริง และ มีการประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ทดสอบฟังค์ชั่นการทำงานต่างๆ ของระบบควบคุมสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า

            สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าเยี่ยมชมดูงานได้ที่  http://bit.ly/3EkR3KV