ไทยพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการนานาชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศ

News Update

ประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านกิจการอวกาศ เปิดรับผู้ประกอบการนานาชาติร่วมกันมุ่งนำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยในการยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักด้านอวกาศของประเทศ ได้กล่าวถึงเป้าหมายและทิศทางการส่งเสริมกิจการอวกาศของไทยในระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์ที่งาน “Asia Satellite Business Week” ซึ่งจัดที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ว่า “ใน 5-10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นหลัก และเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการวางแผนรับมือจัดการภัยธรรมชาติ โดยจะนำเอาเทคโนโลยีอวกาศจากดาวเทียม และภาคพื้นดินมาเชื่อมโยง และหลอมหลอมรวมกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง (technology convergence) อาทิ IoT และ AI เป็นต้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ประเทศไทยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์โดยมุ่งหวังที่จะขยายเศรษฐกิจอวกาศทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

นอกจากนี้ ดร.ปกรณ์ ได้กล่าวเสริมว่า “ภาครัฐจะให้ความสำคัญและผลักดันให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะรองรับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ๆของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างโอกาสธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต อีกด้วย”

การแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว มีผู้ประกอบการจำนวนมากแสดงความสนใจเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างร่วมมือ รวมถึงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศและอื่นๆเกี่ยวเนื่อง ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

อนึ่ง งาน Asia Satellite Business Week เป็นหนึ่งในมหกรรมขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่รวมการแสดงการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆจากผู้ประกอบการทั่วทุกมุมโลก