ทรู ดิจิทัล สุดปลี้ม นร. ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล บินตรงดูงาน “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ ทรู เฮลท์

i & Tech

กรุงเทพฯ 7 มิถุนายน 2566 – อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ… ทรู ดิจิทัล ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรระดับโลก (Global Partner Company) ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion จาก ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล (Harvard Business School – HBS) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา ศึกษาและดูงาน “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ ทรู เฮลท์” ณ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ โดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด นำชมระบบการแพทย์ทางไกลและการให้บริการทางกายภาพเบื้องต้นนอกโรงพยาบาล เช่น บริการเอกซเรย์ และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากนักศึกษาในการจัดการความท้าทายด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงของคนไทย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้ง “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ภายใต้แนวคิดในการกระจายบริการทางการแพทย์ออกสู่พื้นที่ห่างไกล นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มโอกาสคนไทยได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของไทย และได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Harvard Business School และกลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจมาดูงานเป็นกรณีศึกษา สะท้อนความเป็นผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู ที่มุ่งยกระดับบริการสาธารณสุข และเป็นความภาคภูมิใจที่ระบบ Telemedicine ของไทยเป็นที่รู้จักไกลถึงต่างแดน 

โดยในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดีดูแลผู้ป่วยแล้วมากกว่า 2,000 คน ซึ่งทรู เฮลท์ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงการให้บริการออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ สามารถนัดหมายล่วงหน้า  ลดเวลารอคิว รวมถึงมาใช้บริการทางกายภาพต่าง ๆ เก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจและวิเคราะห์โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลผลการตรวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลทันที เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย และผู้ป่วยสามารถรอรับยาที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งการที่ ทรู ดิจิทัล ได้รับเลือกเป็นบริษัทพันธมิตรระดับโลกในหลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองกับนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศที่ล้วนมีประสบการณ์ ร่วมแบ่งปันและนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาบริการของศูนย์สุขภาพรามาธิบดีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวถึงการเข้าดูงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดีของนักศึกษาจากฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล ในครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการให้บริการผู้ป่วยในประเทศไทย จากมุมมองของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีสภาพแวดล้อมและเห็นประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ นำมาเปรียบเทียบและปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกและยกระดับบริการผู้ป่วย

 ซึ่งศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือกับ “ทรู เฮลท์” อำนวยความสะดวกให้บริการทางการแพทย์เข้าใกล้ชุมชนมากขึ้น ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เอ็กซเรย์ปอด และขยายเพิ่มเติมบริการฉีดวัคซีนและอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ทรู ดิจิทัล วางแผนขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดสาขาเพิ่ม เพื่อกระจายการบริการให้เข้าถึงคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2566  กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน 15 เมืองทั่วโลก ที่ Harvard Business School คณะบริหารธุรกิจ (MBA) อันดับต้น ๆ ของโลก ส่งนักศึกษามาดูงานและเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ในหลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรปีแรกมาใช้ในการจัดการปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้เดินทางไปยังเมืองที่ไม่เคยทำงาน ท่องเที่ยว หรือใช้ชีวิตมาก่อน เพื่อสัมผัสและเรียนรู้สินค้าและบริการของบริษัทพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือก และพบกับผู้บริโภคในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจบริบททางธุรกิจ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น