อว.ห่วงฝนตกหนักภาคใต้มอบ สสน.ระดมกำลังร่วมมือเครือข่ายรับมือ

News Update

อว.ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มอบ สสน.ระดมกำลังร่วมกับเครือข่ายพร้อมรับมือ ชวนประชาชนโหลดแอพThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำล่วงหน้า

               เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พร้อมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำชมหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

               ในการนี้ เลขานุการ รมว.อว. ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ มีนายนิติทิศน์ เลาบวรเศรษฐี ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผอ.ศูนย์อํานวยการนํ้าแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายดอเล๊า ะอาลี สาแม ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตําบลพร่อน เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ลุ่มน้ำปัตตานี (เครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้) นายสมพงษ์ วงศ์ แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวจุรีพร อยู่พัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช นายณัฐพงศ์ บุษปะเวศ คณะทํางานป้องกันนํ้าท่วม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11(สุราษฎร์ธานี) และผศ.ดร.ณัฐพล แก้วทอง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

               นางสาวสุชาดา กล่าวว่า  ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญต่าง ๆ เริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง รมว.อว. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้ สสน. สนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ รวมทั้งให้ข้อวิเคราะห์สำหรับเตรียมการรับมืออุทกภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งการร่วมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนหน้า กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้ สสน.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้ง รถ Mobile War Room สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำเต็มรูปแบบ 12 ระบบ และแอพพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำ ThaiWater   รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประสานงานและรับข้อมูลสถานการณ์น้ำจาก สสน. เกิดเป็น “โมเดล อว. แจ้งภัยน้ำ” สื่อสารเตือนภัยจากภาควิชาการสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งนำความเชี่ยวชาญทางเทคนิควิชาการ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดในการเตรียมการรับมือให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย

               ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รมว.อว. ได้มอบนโยบายให้ อว. สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและอุ่นใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัยนี้