วศ.จับมืออย.เตรียมเปิด One Stop Service ร่วมตรวจสอบ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในจุดเดียว

News Update

“วศ.อว. ร่วมมือ อย. เตรียมเปิดศูนย์ One Stop Service และร่วมตรวจสอบ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ร่วมดูแลมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน”

               วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2567) นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และท่านศุภมาส อิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุง ลดขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดศูนย์  “ One Stop Service”  เพื่อร่วมให้บริการ ณ จุดเดียว  โดยสามารถส่งขึ้นทะเบียน อย. ได้ด้วย และร่วมตรวจสอบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และดูแลมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน รวมถึงในประเด็นการสร้างความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

               ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นพ้องในการที่ วศ. รับหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  และนำผลการทดสอบไปใช้ในการติดตามคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์  การเฝ้าระวังตลอดจนการป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค  สำหรับ  อย. จะทำหน้าที่สำรวจตลาดตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยและเก็บตัวอย่างสินค้ามาตรวจ  อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังสินค้าที่เคยเกิดปัญหาหรือเคยทำผิดมาก่อน โดยจะเก็บสินค้ามาทดสอบซ้ำหรือตรวจสอบคุณภาพหลังให้ไปปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงสินค้าที่กำลังเป็นกระแสความสนใจหรือเป็นประเด็นเร่งด่วนด้านความปลอดภัยของประชาชน

                อย่างไรก็ดีการดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกับ อย. ซึ่งเป็นหน่วยงานมีบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกัน จะเป็นการเพิ่มการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากนี้  วศ. และ อย. จะเร่งกำหนดแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ต่อไป