มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่นประจำปี 66

News Update

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด   มอบรางวัล “อาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประเภทบุคลล ประจำปี 2566”  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้มอบรางวัล ไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทรางวัล เป็น 4 สาขา ดังนี้

           1. สาขารางวัล อาสาบรรเทาสาธารณภัย และฉุกเฉินดีเด่น  ได้แก่ นายชรัมภ์ หยาดทอง
           2. สาขารางวัล อาสาดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินดีเด่น  ได้แก่ นายอุเทน สุดยอด
           3. สาขารางวัล อาสาดูแลจัดการสัตว์ดีเด่น  ได้แก่  นายปฐมพงค์ เสือสัมฤทธ์
           4. สาขารางวัล อาสาเสียสละเพื่อสังคมดีเด่น  ได้แก่ นายประทีป เค้าแคน

                คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้มอบรางวัลพิเศษแก่อาสาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาส่วนตัวทำงานจิตอาสา อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม ประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ ทั้งในเรื่องอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การจราจร ตลอดจนอาสาสมัครเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ต้องการช่วยเหลือสังคมและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

เกี่ยวกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

           ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554  ในปี 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามความร่วมมือ “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และ สำนักเทศกิจ ลงนามความร่วมมือ “ด้านการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง” โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาตลอดทั้งปี พร้อมเปิดศูนย์สื่อสารสำหรับประสานงานเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที หมายเลขสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677