อว.หนุนช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด – 19

News Update

วศ.- อว. จับมือภาคเอกชนดันเทคโนโลยีพร้อมใช้  “ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด – 19 พร้อมเปิดให้สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

                 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการประชุม “อว.ช่วยเอสเอ็มอีไทยผ่ายวิกฤติโควิด – 19”  โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว.และโฆษก อว.  นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยพร้อมผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

               หลังการประชุม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษก อว. เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์โควิด – 19 ไปให้ได้ ด้วย 3 กลไกหลักในการให้บริการ ประกอบด้วย 1.เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ 2.บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ 3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

                ทั้งนี้ วิกฤติสถานการณ์โควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีค่อนข้างมาก   อว.ในฐานะภาครัฐพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโต สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว. ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้มีเทคโนโลยีพร้อมใช้   เช่น เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ สิ่งทองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น    

               ด้านนพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กล่าวว่า ในเรื่องของการบริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วศ. มีการบริการทดสอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุสัมผัสอาการ ศูนย์ชิม วัสดุก่อสร้างครบวงจร วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ขวดแก้วบรรจุยา ชุด PPE การบริหารทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทั้ง อากาศ น้ำ เสียง กาก อุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ เครื่องประดับ เป็นต้น

               ส่วนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด วศ.มีทั้งด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่งตลอดจนให้บริการอุตสาหกรรมเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น เครื่องทดสอบความเรียบ – หยาบของผิวกระดาษ เป็นต้น ซึ่งงานบริการเหล่านี้พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างทันทีเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการของผู้ประกอบการ              

                นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยขอขอบคุณ อว. ที่เห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ จะขอทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับ อว. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ของ อว. ไปช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมรับโจทย์จากเพื่อนๆ เอสเอ็มอีมาให้ทาง อว. ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เราทุกคนต้องช่วยกันฝ่าฟันและประคองธุรกิจให้อยู่รอดให้ได้