อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลทรงคุณค่า”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Inbox @ Inno

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลทรงคุณค่า”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

               มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายชื่อ โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเชิดชูและประการเกียรติคุณให้เป็น “บุคคลทรงคุณค่า” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลทรงคุณค่าฯ  คณะกรรมการฯ พิจารณาจากผู้ที่มีคุณูปการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

                ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง,  ผู้อำนวยการส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์,  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว.

                ทั้งนี้ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลทรงคุณค่า ภายในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 80 ปี ช่วงเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป