วช.จับมือ GISTDA ใช้แพลตฟอร์มฯช่วยประเมินความเสี่ยงภัยแล้งที่อุทัยธานี

วช.ร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีโดรนสำรวจพื้นที่ภัยแล้งภาคการเกษตรที่บ้านไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี

Continue Reading