ก้าวสู่ปีที่ 12 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้นักศึกษาปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

Real Estate

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ซึ่งแบ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา พร้อมทั้งได้พูดคุย ให้แง่คิดด้านการดำรงตน ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่