เอ็นทีที เดต้า จับมือ 3 มหาวิทยาลัย ปั้นคนไอทีทักษะ COBOL

i & Tech

เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย)   เดินหน้าโครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation” ปั้นบุคลากรไอทีให้มีทักษะ COBOL จับมือ 3  สถาบันชั้นนำ ม.ศิลปากร มทร.ธัญบุรี และเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างโอกาสนักศึกษาตอบโจทย์ตลาดยุคบุคลากรขาดแคลน ชี้เงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการในหลายอุตสาหกรรม  

นางสาววรรลภา พันธ์ครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด  ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation” ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน COBOL รวมถึงความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างกำลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนบุคลากร COBOL Programmer เนื่องจากการใช้งานภาษา COBOL ในการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ยังมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะธนาคารชั้นนําของโลกหลายแห่งยังใช้ ประมวลผลการทำธุรกรรม ข้อมูลจาก Tech channel พบว่า 70% ขององค์กรขนาดใหญ่ และธนาคารชั้นนําของโลกจำนวน 45 แห่งจาก 50 แห่ง ยังใช้ COBOL รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่อย่าง ประกันสังคม, กองทุนรวม, โรงแรม และโรงพยาบาล ยังใช้เป็นระบบหลังบ้านเพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

“สวนทางกับการพัฒนาบุคลากรไอทีที่มีทักษะภาษา COBOL กลับถูกให้ความสำคัญลดลง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเพียง 30% ทั่วโลกที่ยังคงวิชานี้ไว้ในหลักสูตร ในขณะที่ประเทศไทย ไม่ได้มีหลักสูตรดังกล่าว หรือบางมหาลัยเป็นเพียงวิชาเลือก  ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา COBOL ทั่วโลกมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 55 ปี สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรด้าน COBOL Programmer  กำลังขาดแคลนทั่วโลก”

โครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation” จะมุ่งพัฒนาบุคลากรไทยให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนอาจารย์ ในด้านการจัดอบรมให้กับคณะอาจารย์ การตอบคำถามด้านเทคนิค ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมในด้านของภาษา COBOL ในช่วงที่เพิ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสฝึกงานกับ เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย)

โดยในสายงานดังกล่าวมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง ผู้เริ่มต้นทำงานอายุงาน 0-2 ปี มีอัตราเงินเดือน 23,000 – 35,000 บาท ประสบการณ์ทำงานระดับกลาง อายุงาน 3-5 ปี มีอัตราเงินเดือน 35,000-60,000 บาท เมื่อมีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี มีอัตราเงินเดือน 60,000-90,000 บาท  และระดับผู้จัดการ อัตราเงินเดือน 90,000-150,000 บาท ทั้งนี้ความสามารถในด้านอื่นๆ ก็มีส่วนสำคัญในการปรับตำแหน่งและเงินเดือน อาทิ ความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า โลกยุคนี้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานอยู่เสมอ ด้วยการศึกษาแนวโน้มของตลาดแรงงาน เช่น สายงานที่ต้องการ และความต้องการของผู้ว่าจ้างในการจ้างงาน รวมถึงทักษะที่ต้องการเพื่อทำงานในสายงานนั้นๆ เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดรับกับความต้องการตลาดแรงงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ไปพร้อมการพัฒนาทักษะความรู้นักศึกษาที่ตลาดต้องการ และเข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานจริงเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบ ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้เพิ่มทักษะ ภาษา COBOL หนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปทำงานสายนี้ได้ทั่วโลก

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษา COBOL ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ยังช่วยเพิ่มโอกาสตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาได้เติบโต อีกทั้ง COBOL เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และปูพื้นวิธีคิด(Logic) หรือวิธีคิดด้าน Programming ก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ในการพัฒนาโปรแกรม หรือแอพพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร COBOL ที่มีความรู้และมีทักษะสูง สามารถทำงานจริงได้ แก้ไขปัญหาจริงได้ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั่วโลก รวมทั้งมีโอกาสได้องค์ความรู้จาก เอ็นทีที เดต้า ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก ที่มีความรู้และมีทักษะแบบมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานจริงจากรุ่นสู่รุ่น (train the trainer) และสร้างเป็น COBOL Community ของบุคลากรในคณะฯ มหาวิทยาลัย ขยายผลสู่ชุมชนนักพัฒนาโปรแกรม นอกจากนี้ทักษะด้านไอที ที่สำคัญในตลาดแรงงาน คือทักษะไอทีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสานความเป็นดิจิทัลมากขึ้นได้ อาทิ ทักษะด้านไอทีที่จำเป็น เช่น AI, IoT, Machine Learning, Big Data, Data Science, Cloud Computing, Blockchain, Cyber Security Analytics เป็นต้น

อาจารย์ อดิศักดิ์ เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า  ทักษะ COBOL เป็นตลาดเฉพาะ หรือ Niche market ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทั่วโลก ทั้งยังเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงและมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยทางมหาลัยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะเน้นทักษะสำคัญทางด้าน Software Development และ Networking และหลักสูตร Digital Business Information Technology (BI) ทักษะสำคัญทางด้าน Data, Business Intelligent และ Business Integration ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้าน IT และยังช่วยเสริม Soft Skill ที่สำคัญ สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญ