เอ็นไอเอครองแชมป์อันดับ 1 ที่สุดแห่ง “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรม 3 ปีซ้อน

News Update

เอ็นไอเอครองแชมป์อันดับ 1 ที่สุดแห่ง “องค์การมหาชน” ด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรม 3 ปีซ้อนตอกย้ำกลยุทธ์ Create the Dot – Connect the Dot – Value Creationพร้อมภารกิจพาไทยสู่ชาตินวัตกรรม

                  กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2567 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์การมหาชนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันดับที่ 1 จากเวที 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ “ชาตินวัตกรรม”

                  ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า จากนโยบายภาครัฐที่ต้องการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามบริบทโลก NIA จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Create the Dot – Connect the Dot – Value Creation ผ่านกลไก Groom Grant Growth และแนวทาง “2 ลด 3 เพิ่ม” ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการมุ่งเน้นนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านการเปิดรับแนวคิดใหม่จากสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี เพื่อเติมเต็มจุดอ่อนหรือปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจให้มากขึ้น ลดอุปสรรคการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วน และแก้ไขกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพิ่มจำนวนนวัตกร และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของ GDP และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ “ชาตินวัตกรรม” รวมถึงเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้มีโอกาสขยายตลาด และสร้างแบรนด์นวัตกรรมสัญชาติไทยที่พร้อมแข่งขันกับนวัตกรรมจากต่างประเทศ

                  โดยได้ปรับบทบาทจากสะพานเชื่อมสู่การเป็น “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” ภายใต้ 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. สร้างและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2. ส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดและทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเปิดกว้าง 3. ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 4. เป็นศูนย์กลางการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 5. ส่งเสริมตลาดนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 6. สร้างความตระหนักและการรับรู้ความสำคัญของนวัตกรรมในทุกภาคส่วน และ 7. พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน

                  สำหรับการจัดอันดับ 2023 – 2024 Thailand’s Most Admired Company จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ซึ่งใช้หลักการชี้วัดความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท/องค์กรที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ 3. ภาพลักษณ์ 4. การบริหารการจัดการ 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. การบริการ โดยแบ่งเป็น 24 กลุ่ม

                  ทั้งนี้ NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 7.33 และได้คะแนนตัวแปรย่อยดังนี้ นวัตกรรม (8.13 คะแนน) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (7.51 คะแนน) ภาพลักษณ์องค์กร (6.91 คะแนน) บริหารจัดการ (7.10 คะแนน)ความรับผิดชอบต่อสังคม (7.33 คะแนน) และการให้บริการ (7.02 คะแนน) นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่มีคนเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการดำเนินงานของ NIA” ดร. กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม