วว.จับมือ EXIM BANK- ธ.ก.ส. จัด “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

News Update

วว.ร่วมกับ EXIM BANK และ ธ.ก.ส.จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   และนำความรู้ไปขยายผลในทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

วันนี้ (27เมษายน 2565 )ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  BANK)   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) จัดงานสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ  พิชิตตลาดส่งออก 2022” (e – Commerce  Episode) ขึ้น โดยมี นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์  ผู้จัดการ ธ.ก.ส.  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้   และนำความรู้ไปขยายผลในทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีกระบวนการและรูปแบบที่เป็นระบบ ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะนำผู้ประกอบการไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ที่เชื่อมโยงสอดรับกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ 

 ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ในความร่วมมือดังกล่าว   วว. ได้ดำเนินบทบาทหลักในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (วทน.)  เสริมแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นวาระแห่งชาติ มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน    ซึ่งจะมีการใช้ วทน. ในการสร้าง Value  Creation จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสอดรับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุ่มจุลินทรีย์และสมุนไพร ด้านเกษตรปลอดภัย อาหาร สารสกัด และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการผลิต  วว. มี  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหลายด้าน ที่เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และสามารถให้การสนับสนุนและให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อหนุนเสริมผู้ส่งออกให้ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ อาทิ การสร้างนวัตกรรมอาหารชนิดใหม่ขึ้นจากการทดลองผลิตในโรงงานนำทาง ซึ่งวว.มีการให้บริการสำหรับนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่  และมีสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เป็นหน่วยงานที่สามารถให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการจำหน่ายและส่งออก เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาส และมีความมุ่งมั่น จริงจัง

“ในปี 2565  วว. ขอปวารณาตนในการเป็นเพื่อนคู่คิดในการประกอบธุรกิจให้สำเร็จ หรือ Partner for your Success  ของผู้ประกอบทั้งหลาย ภายใต้ความร่วมมือ “โครงการเปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022” ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้มากขึ้น และสร้างผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้ใช้เวทีนี้เป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่จะขุดค้น ตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้อย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เข้มแข็งของทั้ง 3 หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายพันธมิตร จะสามารถบ่มเพาะ ยกระดับ และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ทรงพลัง และยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว