บพข. จับมือ EA หนุนงานวิจัย “ปาล์มน้ำมัน”ระดมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายตลาดให้อุตสาหกรรมพลังงานไทย

News Update

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทำความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ บพข. – GTR  เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ผลักดันการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม และสอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย

            รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า บพข. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยชุดโครงการ บพข. – บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด (GTR) ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับปาล์มน้ำมัน และเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรมพลังงานด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ นำไปสู่การสร้างตลาดนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

           “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบูรณาการการทำงานรหว่างภาครัฐและเอกชนไปอีกขั้น ในการที่จะลดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับอุตสาหกรรม ถือเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพได้ ซึ่งหลังจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ บพข.และ GTA จะมีการประกาศรับข้อเสนองานวิจัยในหัวข้อการใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material Application – PCM ) โดยการเปลี่ยนน้ำมันปาล์ม หรืออนุพันธ์ของปาล์มให้เป็นสารเคมีมูลค่าสูง เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความแตกต่างของอุณหภูมิสูง เพื่อหาทีมวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ และเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดของ PCM อีกด้วย”

           นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เปิดเผยว่า GTR ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EV โดยมีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GTR มุ่งเน้นการศึกษาสารโอลีโอเคมีคัลส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอย่าง “ปาล์มน้ำมัน” ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน แต่ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและความไม่แน่นอนของราคา GTR ได้จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

           โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า  บพข. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีสามารถเชื่อมโยงนักวิจัยในทุกสาขาให้สามารถพัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์  ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ที่จะร่วมกันผลักดันเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันให้เกิดการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้