วช. หนุน 3 คีย์แมน เวทีเสวนา ไทยพร้อมขับเคลื่อน BCG เป็นวาระของโลกใน APEC Thailand 2022

ใน 3 เดือนข้างหน้าการประชุม APEC Thailand 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทย และประชาคมวิจัย กระทรวง อว. โดย วช. ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง APEC Thailand 2022: เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open, Connect, Balance ) …

Continue Reading

วว.จับมือ EXIM BANK- ธ.ก.ส. จัด “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

วว.ร่วมกับ EXIM BANK และ ธ.ก.ส.จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปขยายผลในทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Continue Reading

2กระทรวงผนึกกำลังใช้ประโยชน์จาก Big DATAจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

เนคเทค และ ทธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนหน่วยงานในยุคดิจิทัลและ BCG Model …

Continue Reading

วว. ร่วมขับเคลื่อน BCG Model ให้บริการ LAB ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

อว โดย วว.ให้บริการ “ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ” ช่วยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย …

Continue Reading